Algemene voorwaarden

Leveringsvoorwaarden Kort & Goed Communicatie

 1. Definities

  1. De opdrachtgever/klant is degene die Kort&Goed opdracht heeft gegeven om werk te verrichten/ of een boek te leveren.
  2. De opdrachtnemer is Kort&Goed, die de opdracht voor werk heeft aangenomen.
  3. Een opdracht is de vraag van de opdrachtgever aan de opdrachtnemer tegen betaling werk te verrichten.
  4. Met werk bedoelen we alles wat Kort&Goed onderneemt om de communicatieopdracht voor de opdrachtgever uit te voeren.
  5. Een offerte is een beschrijving van specifieke werkzaamheden en een begroting van de kosten/aanbod via de webshop
 2. Offertes en opdrachten

  1. Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij dat in de offerte anders is vermeld.
  2. Kort &Goed legt de opdrachtgever voor de start van het werk een opdrachtbevestiging voor ter goedkeuring.
  3. De opdrachtgever is door en vanaf het geven van de opdracht gebonden.
  4. Kort&Goed is door en vanaf het aannemen van de opdracht gebonden.
  5. Als er wijzigingen in de opdracht optreden, dan dient de opdrachtgever Kort &Goed hierover tijdig en schriftelijk te informeren.
 3. Prijzen

  1. Alle prijzen zijn exclusief 19%/ 6% BTW, verzend-, transport- en portokosten tenzij dat in de opdrachtbevestiging anders is vermeld.
 4. Levertijden

  1. In de opdrachtbevestiging is een planning opgenomen voor de levering van het werk. Afgezien van overmacht of onvoorziene omstandigheden houdt Kort& Goed zich aan deze planning.
  2. Levertijd voor een boek is maximaal 5 werkdagen
 5. Zorgvuldigheid

  1. Kort&Goed gaat zorgvuldig om met de belangen van de opdrachtgever.
  2. Kort&Goed zorgt voor geheimhouding van alle informatie die de opdrachtgever heeft gegeven.
  3. Kort&Goed zorgt ervoor dat communicatie-uitingen voldoen aan de wettelijke regels en richtlijnen.
 6. Betaling

  1. De opdrachtgever dient te betalen binnen 14 dagen na de factuurdatum.
  2. De klant betaalt via de webshop en krijgt dan het boek geleverd.
  3. Kort&Goed zorgt voor een tijdige facturering. Deelfacturering is mogelijk, afspraken hierover worden vastgelegd in de opdrachtbevestiging.
  4. Kort&Goed mag van de opdrachtgever een geaccordeerde bankgarantie verlangen.
  5. Als de opdrachtgever Kort & Goed niet binnen de afgesproken termijn betaald heeft, is hij de wettelijke rente schuldig vanaf de dag dat de factuur betaald had moeten zijn plus 2%.
  6. Alle gerechtelijke en niet-gerechtelijke kosten die Kort&Goed moet maken om de betaling alsnog te innen, zijn voor rekening van de opdrachtgever.
 7. Uitstel, beëindiging en ontbinding

  1. Kort&Goed kan de opdracht uitstellen of beëindigen als de opdrachtgever de afspraken over betaling niet nakomt, of een gevraagde bankgarantie niet levert.
  2. De gevolgen van uitstel of beëindiging van de opdracht zijn voor rekening van de opdrachtgever
  3. De opdrachtgever is verplicht te betalen voor al het geleverde werk door Kort & Goed.
 8. Vrijwaring

  1. Als Kort&Goed werk niet goed heeft geleverd en hiervoor gegrond aansprakelijk is gesteld, dan kan de schadevergoeding hiervoor maximaal het factuurbedrag minus de externe kosten zijn. (dit zijn kosten gemaakt door derden: vormgeving, druk, fotografie etc.)
  2. Kort&Goed is niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging van materialen die zij van de opdrachtgever heeft gekregen.
  3. Als er sprake is van overmacht, kan Kort&Goed de opdracht uitstellen of beëindigen zonder dat hiervoor schadevergoeding gevraagd kan worden
  4. Met overmacht wordt bedoeld: bedrijfsstoornissen, staking, brand, oorlog, blokkade, epidemie, overstroming, stormen, transportstoringen, plotseling wijzigende overheidsmaatregelen
 9. Aard en duur van de overeenkomst en intellectueel eigendom

  De opdrachtnemer behartigt de communicatiebelangen van de opdrachtgever binnen de grenzen van de verstrekte opdracht. Intellectuele eigendomsrechten en materialen worden bij het eindigen van de opdracht overgedragen aan de opdrachtgever.

 10. Bevoegde rechter

  Op alle onder Kort & Goed gesloten overeenkomsten en de overeenkomsten die daaruit voortvloeien is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

Adresgegevens Kort & Goed
Postbus 6017
9702 HA Groningen
T. + 31 (0)6 106 93 280
M.lucker&kortengoed.nl
www.kortengoed.nl
www.onderneemjelevenzelf.nl

Contact met Kort en Goed
Volledige Naam
Email adres
Verzoek

Verder
Categorieën
eBook (1)
boeken (1)
Snelzoeken
 
Gebruik sleutelwoorden om het artikel te zoeken.
Geavanceerd zoeken
0 items
Er zijn momenteel geen artikelbeoordelingen
Talen
Dutch Deutsch